مزايده ها 
  عنوان مزایده : فروش 8 قطعه زمین (مرحله دوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :سایه
  تاريخ انتشار :95/1/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :10
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات