مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش 8 قطعه زمین (مرحله دوم-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :سایه
  تاريخ انتشار :95/01/16
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات