مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش 11 قطعه زمین
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :چشم انداز
  تاريخ انتشار :94/12/10
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات