مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش ضایعات آهن آلات (مرحله اول-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :سازمان پارکها و فضای سبز خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :94/07/28
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات