مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره جایگاه سوخت CNG (مرحله دوم - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :آنزان
  تاريخ انتشار :94/06/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات