مزايده ها 
  عنوان مزایده :مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کشتارگاه صنعتی(مرحله اول - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :امتیاز
  تاريخ انتشار :94/04/30
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :7
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات