مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش کلیه وسایل بازی مستهلک شهر بازی
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمهشر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :94/03/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :4
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات