مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره تعداد 2 جایگاه سوخت CNG
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزان
  تاريخ انتشار :94/03/24
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :10
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات