مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری قطعه زمین جنب پل جهان آرا
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :صبح کارون
  تاريخ انتشار :94/01/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات