مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش ضایعات (مرحله اول- نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :آنزان
  تاريخ انتشار :93/04/04
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات