مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره یک قطعه زمین در پارک امیرکبیر
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :سازمان فضای سبز شهرداری خرمسهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نورخوزستان
  تاريخ انتشار :92/08/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :4
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات