مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری شهربازی از طریق اجاره
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :توسعه جنوب
  تاريخ انتشار :92/07/29
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات