مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجراه یک قطعه زمین در پارک
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :وحدت
  تاريخ انتشار :92/04/04
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :7
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات