مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره محل نصب آگهی های تبلیغاتی (مرحله دوم- نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصر کارون
  تاريخ انتشار :91/12/07
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :5
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات