مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری خودروهای سبک و سنگین مستعما و فرسوده
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فن آوران اطلاعات
  تاريخ انتشار :91/10/29
  آخرين مهلت :91/12/15
  شماره صفحه روزنامه :4
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات