مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی مزایده مرحله پنجم زمین و مرحله چهارم شهربازی(نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :توسعه جنوب
  تاريخ انتشار :91/11/04
  آخرين مهلت :91/11/21
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات