مزايده ها 
  عنوان مزایده :واگذاری 19 قطعه زمین (مرحله چهارم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نسیم خوزستان
  تاريخ انتشار :91-10-20
  آخرين مهلت :91-10-30
  شماره صفحه روزنامه :5
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات