مزايده ها 
عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
خدمات‌ آرامستان( غسالخانه ) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره‌ واگذار می‌کند مرحله اول_ نوبت دوم1401/11/08
خدمات‌ آرامستان( غسالخانه ) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره‌ واگذار می‌کند مرحله اول_ نوبت اول1401/11/01
جایگاه cng واقع در بلوار علی ابن ابیطالب بصورت اجاره‌ جهت واگذاری مرحله دوم_ نوبت دوم1401/10/21
جایگاه cng واقع در بلوار علی ابن ابیطالب بصورت اجاره‌ جهت واگذاری مرحله دوم_ نوبت اول1401/10/14
فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره واگذار کند مرحله سوم_نوبت دوم1401/09/05
فراخوان جایگاه سوخت cng علی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهر آبادان متعلق به خود را اجاره واگذار می نماید مرحله اول-نوبت اول1401/09/02
فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره واگذار کند مرحله سوم_نوبت اول1401/08/28
شهرداری در نظر دارد خدمات آرامستان (غسالخانه) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله دوم-نوبت دوم1401/07/16
شهرداری در نظر دارد خدمات آرامستان (غسالخانه) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله دوم-نوبت اول1401/07/09
شهرداری در نظر دارد خدمات آرامستان (غسالخانه) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله اول-نوبت دوم1401/05/20
شهرداری در نظر دارد خدمات آرامستان (غسالخانه) واقع در جاده شلمچه را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله اول-نوبت اول1401/05/13
اصلاحیه - شهرداری خرمشهر پاركينك ۹۰ هکتاری واقع در مرز شلمچه را به مدت٤٥ روز بصورت اجاره واگذار مینمايد1401/05/01
شهرداری خرمشهر پاركينك ۹۰ هکتاری واقع در مرز شلمچه را به مدت٤٥ روز بصورت اجاره واگذار مینمايد1401/04/30
یک باب مغازه به شماره ۷ واقع در بازار امام رضا(ع) متعلق به خود را واقع میکند مرحله دوم_نوبت اول1401/03/03
فراخوان جایگاه سوخت cng علی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهر آبادان متعلق به خود را اجاره واگذار می نماید مرحله دوم-نوبت دوم1401/02/05
فراخوان یک باب مغازه به شماره 7 در بازار امام رضا (ع) متعلق به خود را واگذار می نماید مرجله اول-نوبت دوم1401/02/04
فراخوان جایگاه سوخت cng علی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهر آبادان متعلق به خود را اجاره واگذار می نماید مرحله دوم-نوبت اول1401/01/29
فراخوان یک باب مغازه به شماره 7 در بازار امام رضا (ع) متعلق به خود را واگذار مینماید مرجله اول-نوبت اول1401/01/28
آگهی فراخوان دو با ب سوله به شماره 3و4واقع در جاده خرمشهر-اهواز سرقفلی واگذار نمایید مرحله اول-نوبت اول1401/01/24
فراخوان سه دستگاه ماشین سنگین متعلق به خود را بطور مزایده واگذار نماید مرحله اول-نوبت دوم1400/12/11
فراخوان جایگاه سوخت cngعلی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهرآبادان متعلق به خود را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله اول-نوبت دوم1400/12/11
فراخوان جایگاه سوخت cngعلی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهرآبادان متعلق به خود را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله اول-نوبت اول1400/12/04
فراخوان سه دستگاه ماشین سنگین متعلق به خود را بطور مزایده واگذار نماید مرحله اول-نوبت اول1400/12/04
فراخوان یک باب مغازه شماره 7 واقع در بازار امام رضا (ع) متعلق به خود را بصورت سرقفلی واگذار مینماید مرحله اول-نوبت اول1400/12/04
فراخوان دو باب سوله به شماره ( 3،4) واقع در جاده خرمشهر-اهواز متعلق به خود را سرقفلی واگذار می کند مرحله اول-نوبت دوم 1400/11/20
فراخوان دو باب سوله به شماره ( 3،4) واقع در جاده خرمشهر-اهئاز متعلق به خود را سرقفلی واگذار میکند مرحله او-نوبت اول1400/11/13
فراخوان آگهى واگذارى معاينه فنى خودروى سبك1400/08/10
فراخوان فروش آهن آلات متعلق به سازمان عمران شهری به خود( مرحله دوم_نوبت دوم)1400/08/08
فراخوان فروش آهن آلات متعلق به سازمان عمران شهری شهرداری( مرحله دوم_نوبت اول*1400/08/01
فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) بصورت اجاره مرحله دوم_ نوبت دوم1400/07/19
فراخوان خدمات آرامستان(غسالخانه) به صورت اجاره مرحله دوم _ نوبت اول 12/07/1400
فراخوان خدمات آرامستان(غسالخانه) بصورت اجاره مرحله اول-نوبت اول1400/06/14
فراخوان قطعه زمین به پلاک ۳۲۵ ناحیه۱۲و ۱۳بخش۳به مساحت۱۰۳۷/۲۵ مترمربع واقع در بلوار ایران زمین مرحله اول-نوبت اول1400/05/12
فراخوان مغازه شماره ٢۴،۲۱،١۴ و۲۶ پروژه الغدیر واقع در بلوار نقدی مرحله اول_ نوبت اول1400/05/11
فراخوان فروش آهن آلات متعلق به سازمان عمران شهری مرحله اول-نوبت دوم1400/05/05
فراخوان فروش آهن آلات متعلق به سازمان عمران شهری مرحله اول-نوبت اول1400/04/29
فراخوان پلاک ثبتی 646 ناحیه12،13 بخش 3 واقع در کوتشیخ مرحله دوم -نوبت دوم1400/04/02
فراخوان پلاک ثبتی 646 ناحیه12،13 بخش 3 واقع در کوتشیخ مرحله دوم -نوبت اول1400/03/26
فراخوان ملک متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 36/2 ناحیه 12و13 بخش3 را بصورت فروش مرحله اول-نوبت دوم1400/02/28
اصلاحیه - فراخوان مزایده کتبی پلاک ثبتی 646 ناحیه 12،13بخش3واقع در کوتشیخ 1400/02/21
فراخوان ملک متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 36/2 ناحیه 12و13 بخش3 را بصورت فروش مرحله اول-نوبت اول1400/02/21
فراخوان دو قطعه زمین به پلاک ثبتی 646 واقع در ناحیه 12 و 13 بخش 3واقع در کوتشیخ مرحله اول-نوبت دوم1400/02/15
فراخوان دو باب مغازه 17-18 واقع در بازار امام رضا مرحله اول-نوبت دوم1400/02/12
فراخوان دو قطعه زمین به پلاک ثبتی 646 واقع در ناحیه 12 و 13 بخش 3واقع در کوتشیخ مرحله اول-نوبت اول1400/02/08
فراخوان دو باب مغازه 17-18 واقع در بازار امام رضا مرحله اول-نوبت اول1400/02/05
فراخوان جایگاه سوخت cng علی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهرآبادان مرحله اول- نوبت دوم99/12/13
فراخوان جایگاه سوخت cng علی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهرآبادان مرحله اول- نوبت اول99/12/5
فراخوان چهار قطعه زمین متعلق به خود را مرحله دوم- نوبت دوم99/11/28
آگهی فراخوان خودروهای پلاک اروندی متعلق به خود مرحله دوم- نوبت دوم99/11/28
فراخوان چهار قطعه زمین متعلق به خود مرحله دوم_نوبت اول99/11/21
فراخوان خودروهای پلاک اروندی متعلق به خود مرحله دوم_نوبت اول99/11/21
فراخوان دو قطعه زمین به پلاک ثبتی 802/3و802/4 ناحیه9بخش3 مرحله اول-نوبت دوم99/11/15
فراخوان چهار قطعه زمین متعلق به خود را مرحله دوم- نوبت دوم99/11/9
فراخوان دو قطعه زمین به پلاک ثبتی 802/3و802/4 ناحیه9بخش3 مرحله اول-نوبت اول99/11/8
فراخوان چهار قطعه زمین متعلق به خود را مرحله دوم- نوبت اول99/11/2
فراخوان آگهی قطعه زمین به پلاک ثبتی ۸۱/۴۱ ناحیه ۱۱بخش۳ مرحله اول_نوبت دوم99/11/7
آگهی فراخوان دو قطعه زمین به پلاک 329 باقیمانده ناحیه15و پلاک328باقیمانده ناحیه15 مرحله اول-نوبت دوم99/11/4
آگهی فراخوان خودروهای پلاک اروندی متعلق به خود مرحله اول- نوبت دوم99/11/1
فراخوان قطعه زمین به پلاک ثبتی 329باقیمانده ناحیه15بخش3واقع در محرزی مرحله اول-نوبت اول99/10/27
آگهی فراخوان خودروهای پلاک اروندی متعلق به خود مرحله اول_ نوبت اول99/10/24
آگهی فراخوان 130 حلقه لاستیک اتوبوس سایز315 متعلق به خود مرحله دوم-نوبت دوم99/10/22
آگهی فراخوان 130 حلقه لاستیک اتوبوس سایز315 متعلق به خود مرحله دوم-نوبت اول99/10/15
آگهی مغازه واقع در بلوار ایران زمین به مساحت ۱۱۲ متر متعلق به خود مرحله اول_ نوبت دوم99/10/11
اصلاحیه - آگهی فراخوان مغازه واقع در بلوار ایران زمین مورخ 99/10/4 مرحله اول-نوبت اول99/10/9
آگهی فراخوان پلاک ثبتی 44/16 ناحیه 17 بخش 2 به مساحت 265/17 متر واقع در بلوار ساحلی امام خمینی (ره) ، پلاک ثبتی 116 ناحیه11 بخش3واقع در کوتشیخ مرحله اول-نوبت دوم99/10/8
آگهی فراخوان قطعه زمینی به مساحت ۱۱۲ متر واقع در پمپ بنزین بلوار مهر مرحله اول_ نوبت اول99/10/4
آگهی فراخوان دو قطعه زمین به پلاک ثبتی 802/5 و 802/6 ناحیه 8و 9 بخش 3 واقع در کوتشیخ خیابان ستوده مرحله اول-نوبت اول99/10/1
آگهی فراخوان پلاک ثبتی 44/16 ناحیه 17 بخش 2 به مساحت 265/17 متر واقع در بلوارساحلی امام خمینی (ره) ، پلاک ثبتی 116 ناحیه11 بخش3واقع در کوتشیخ مرحله اول-نوبت اول99/10/1
آگهی فراخوان ۱۳۰ حلقه لاستیک اتوبوس سایز ۳۱۵ _ مرحله اول_ نوبت دوم99/9/25
فراخوان مغازه واقع در بلوار ایران زمین به مساحت 112 متر مرحله اول -نوبت اول99/9/19
آگهی فراخوان ۱۳۰ حلقه لاستیک اتوبوس سایز ۳۱۵ _ مرحله اول_ نوبت اول99/9/18
فراخوان قطعه زمینی به مساحت 15 مترمربع در پمپ بنزین بلوار مهر مرحله دوم-نوبت دوم99/8/27
فراخوان قطعه زمینی به مساحت 15 مترمربع در پمپ بنزین بلوار مهر مرحله دوم-نوبت اول99/8/20
فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله پنجم- نوبت دوم99/8/6
فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله پنجم- نوبت اول99/7/29
فراخوان مزایده مغازه شماره ۱۴،۲۱،۲۴،۲۶ پروژه الغدیر واقع در بلوار نقدی مرحله اول_ نوبت دوم99/7/22
فراخوان مزایده مغازه شماره 24،21،14 و 26 پروژه الغدیر واقع در بلوار نقدی مرحله اول-نوبت اول99/7/15
فراخوان قطعه زمینی به مساحت 15 مترمربع در پمپ بنزین بلوار مهر مرحله لول-نوبت دوم99/7/12
فراخوان قطعه زمینی به مساحت ۱۵ متر واقع در پمپ بنزین بلوار مهر مرحله اول-نوبت اول99/7/5
فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله چهارم- نوبت دوم99/6/29
فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله چهارم- نوبت اول99/6/22
فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله سوم-نوبت دوم99/6/5
فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله سوم-نوبت اول99/5/29
فراخوان بازارچه متعلق به خود واقع در خیابان امیرکبیر را در قالب فروشگاه زنجیره ای مرحله اول-نوبت دوم99/5/20
آگهی فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله دوم-نوبت دوم99/5/13
فراخوان بازارچه خود واقع در خیابان امیرکبیر را در قالب فروشگاه زنجیره ای، مرحله اول-نوبت اول99/5/13
آگهی فراخوان مغازه شماره 9 واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله اول-نوبت دوم99/5/12
آگهی فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله دوم-نوبت اول99/5/6
آگهی فراخوان مغازه شماره 9 واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله اول-نوبت اول99/5/5
آگهی فراخوان 130 حلقه لاستیک اتوبوس سایز 315 مرحله اول- نوبت دوم99/4/11
فراخوان جایگاه های سوختcng واقع در بلوار علی ابن ابیطالب و بلوار شهدای گمنام مرحله اول-نوبت دوم99/4/11
فراخوان مغازه شماره 12 واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله دوم-نوبت دوم99/4/11
فراخوان جایگاه های سوختcng واقع در بلوار علی ابن ابیطالب و بلوار شهدای گمنام مرحله اول-نوبت اول99/4/4
آگهی فراخوان تعداد 130 حلقه لاستیک اتوبوس سایز 315 مرحله اول-نوبت اول99/4/4
فراخوان بازارچه متعلق به خود واقع در خیابان امیرکبیر را در قالب فروشگاه زنجیره ای مرحله اول-نوبت اول99/4/4
فراخوان مغازه شماره 12 واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله دوم-نوبت اول99/4/4
فراخوان آگهی ملک متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 77 ناحیه 5 بخش 3 مرحله اول-نوبت دوم99/3/25
فراخوان آگهی ملک متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 77 ناحیه 5 بخش 3 مرحله اول-نوبت اول99/3/18
فراخوان مغازه ی شماره ۱۲واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله اول _ نوبت دوم 99/3/17
فراخوان مغازه شماره 12 واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله اول-نوبت اول99/3/10
فراخوان عمومی خودرو نیسان از کار افتاده ( مرحله اول_ نوبت اول)99/2/7
فراخوان مزایده یک باب مغازه واقع در بازار امام رضا(ع) (مرحله اول-نوبت اول)98/8/6
فراخوان مزایده یک باب مغازه طبقه همکف صندوق مهر امام رضا(ع) در بلوار ایران زمین (مرحله اول-نوبت اول)98/8/6
فراخوان مزایده پلاک ثبتی 118/42 بلوار یادمانها(مرحله اول-نوبت اول)98/8/6
یک باب مغازه به شماره 2 در مجتمع تجاری مسکونی ضیا ( مرحله سوم ، نوبت دوم)17/7/98
یک باب مغازه به شماره 2 در مجتمع تجاری مسکونی ضیا98/5/9
فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) مرحله ششم-نوبت دوم98/4/9
فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) مرحله ششم -نوبت اول98/4/2
فراخوان خدمات آرامستان(غسالخانه)مرحله پنجم-نوبت دوم97/9/21
فراخوان خدمات آرامستان(غسالخانه) مرحله پنجم-نوبت اول97/9/14
فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) مرحله چهارم-نوبت دوم97/8/27
فراخوان خدمات آرامستان(غسالخانه) مرحله چهارم-نوبت اول97/8/20
فراخوان خدمات آرامستان (مرحله سوم-نوبت دوم)97/8/1
فراخوان مزایده خدمات آرامستان (مرحله سوم-نوبت اول)97/7/24
فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) مرحله دوم نوبت اول97/6/27
فراخوان اجاره آرامستان مرحله اول -نوبت دوم97/6/7
فراخوان اجاره آرامستان مرحله اول -نوبت اول97/5/30
فراخوان خودروهای اسقاطی و ضایعاتی (مرحله اول -نوبت دوم)97/5/23
فراخوان خودروهای اسقاطی و ضایعاتی (مرحله اول -نوبت اول)97/5/16
فراخوان اجاره دو باب مغازه در بلوار مهر (مرحله سوم-نوبت دوم)97/5/3
فراخوان اجاره شش باب مغازه واقع در پاساژ جمهوری (مرحله اول- نوبت دوم)97/5/2
فراخوان اجاره شش باب مغازه واقع در پاساژ جمهوری (مرحله اول- نوبت اول)97/4/26
فراخوان اجاره دو باب مغازه در بلوار مهر (مرحله سوم-نوبت اول)97/4/25
اجاره دو باب مغازه واقع در بلوار مهر (مرحله دوم -نوبت دوم )97/3/20
اجاره دو باب مغازه واقع در بلوار مهر (مرحله دوم -نوبت اول)97/3/13
واگذاری دو باب مغازه واقع در بلوار مهر (مرحله اول-نوبت دوم)97/2/25
واگذاری دو باب مغازه واقع در بلوار مهر (مرحله اول-نوبت اول)97/2/16
امور مربوط به آرامستان (مرحله اول-نوبت اول)96/11/30
مدیریت پارکبان (مرحله چهارم- نوبت دوم)96/10/24
مدیریت پارکبان (مرحله چهارم -نوبت اول)96/10/17
تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری (مرحله اول نوبت اول)
اوراق مزایده جایگاه سوختcng
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی بن ابیطالب (مرحله دوم-نوبت دوم)96/11/11
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی بن ابیطالب (مرحله دوم-نوبت اول)96/11/4
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی بن ابیطالب (مرحله اول-نوبت دوم)96/10/18
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی بن ابیطالب (مرحله اول-نوبت اول)96/10/11
واگذاری تعداد 5 دستگاه خودروی اتوبوس سازمان حمل و نقل (مرحله اول-نوبت دوم)96/8/23
واگذاری تعداد 5 دستگاه خودروی اتوبوس سازمان حمل و نقل (مرحله اول-نوبت اول)96/8/16
دو باب مغازده در بلوار مهر (مرحله اول- نوبت دوم)96/8/7
دو باب مغازه در بلوار مهر (مرحله اول- نوبت اول)96/7/30
[جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام (کمربندی سابق) و بلوار علی ابن ابیطالب (مرحله چهارم-نوبت دوم)96/7/3
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله چهارم(نوبت اول)96/6/27
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله سوم(نوبت دوم)96/5/29
مدیریت پارکبان مرحله سوم (نوبت دوم)96/6/1
مدیریت پارکبان مرحله سوم (نوبت اول)96/5/24
قطعه زمین جهت احداث رستوران مرحله اول(نوبت دوم)96/5/22
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله سوم(نوبت اول)96/5/22
مدیریت پارکبان مرحله دوم(نوبت دوم)96/5/3
مدیریت پارکبان مرحله دوم(نوبت اول)96/4/27
پارکینگ 90 هکتاری شلمچه مرحله اول (نوبت دوم)96/5/16
قطعه زمین جهت احداث رستوران مرحله اول (نوبت اول)96/5/15
پارکینگ 90 هکتاری شلمچه مرحله اول (نوبت اول)96/5/9
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله دوم(نوبت دوم)96/5/3
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله دوم(نوبت اول)96/4/27
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله اول(نوبت دوم)96/4/7
جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی ابن ابیطالب مرحله اول(نوبت اول)96/3/30
مدیریت پارکبان مرحله اول (نوبت دوم)96/4/11
مدیریت پارکبان مرحله اول (نوبت اول) 96/3/31
قطعات اسقاطی و ضایعات اتوبوسرانی و ترافیک مرحله دوم (نوبت دوم)96/2/30
فروش قطعات اسقاطی و ضایعات اتوبوسرانی وترافیک مرحله دوم(نوبت اول)96/2/26
فروش قطعات اسقاطی و ضایعات اتوبوسرانی وترافیک (نوبت دوم)96/1/28
فروش قطعات اسقاطی و ضایعات اتوبوسرانی وترافیک (نوبت اول)96/1/21
یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 165 و 170 (نوبت دوم)95/12/11
یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 165 و 170 (نوبت اول)95/12/4
آگهی فروش کشتارگاه (نوبت دوم)95/11/24
آگهی فروش کشتارگاه (نوبت اول)95/11/17
فروش کشتارگاه صنعتی (نوبت دوم)95/10/27
واگذاری یک واحد تجاری در بلوار نقدی و یک واحد تجاری در خیابان حافظ (نوبت اول)95/10/22
3 واحد تجاری واقع در پاساژ جمهوری (نوبت دوم)95/10/27
فروش کشتارگاه صنعتی (نوبت اول)95/10/20
3 واحد تجاری واقع در پاساژ جمهوری (نوبت اول)95/10/20
30 واحد تجاری واقع در بازار امام رضا (ع) مرحله دوم (نوبت دوم)95/7/25
اصلاحیه 30 واحد تجاری واقع در بازار امام رضا (ع) (نوبت اول)95/7/25
30 واحد تجاری واقع در بازار امام رضا (ع) مرحله دوم (نوبت اول)95/7/18
آگهی تعداد 13 واحد تجاری (نوبت اول)95/5/27
خودروهای اسقاطی و از کار افتاده (نوبت اول)95/6/17
خودروهای اسقاطی و از کار افتاده (نوبت دوم)95/6/21
یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 165 و 170 (نوبت دوم)95/6/27
یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 165 و 170 (نوبت اول)95/6/20
اصلاحیه آگهی تعداد 13 واحد تجاری (نوبت دوم)95/6/11
آگهی تعداد 13 واحد تجاری (نوبت دوم)95/6/13
30 واحد تجاری واقع در بازار امام رضا (ع) (نوبت اول)95/6/3
خودروهای سنگین واسقاطی از کار افتاده(نوبت دوم)95/5/31
خودروهای سبک واسقاطی از کار افتاده (نوبت دوم)95/5/30
37 قطعه زمین (نوبت دوم)95/5/27
خودروهای سنگین واسقاطی از کار افتاده95/5/24
خودروهای سبک واسقاطی از کار افتاده95/5/23
آگهی مزایده احداث هتل پنج ستاره95/5/20
فروش یک قطعه زمین
فروش دو قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین
تعداد 17 واحد تجاری1395/5/5
اجاره 20 عدد اسنوبورد و یک دستگاه تلویزون شهری (مرحله اول-نوبت سوم)95/03/23
فروش 5 دستگاه اتوبوس95/03/09
فروش خودروهای اسقاطی (مرحله اول - نوبت دوم)95/02/21
فروش خودروهای اسقاطی (مرحله اول - نوبت اول)95/02/13
فروش 8 قطعه زمین (مرحله دوم-نوبت دوم)95/1/23
فروش 8 قطعه زمین (مرحله دوم-نوبت اول)95/01/16
فروش 11 قطعه زمین94/12/10
اجاره 20 عدد اسنوبورد در مسیر چهار اره مطهری -پل جهان آراد94/11/26
اجاره تعداد 20 عدد اسنوبورد در چهارراه مطهری94/11/26
اجاره جایگاه سوخت CNG (مرحله چهارم-نوبت دوم)94/10/9
اجاره جایگاه سوخت CNG (مرحله چهارم-نوبت اول)94/10/02
فروش ضایعات آهن آلات (مرحله اول-نوبت دوم)94/07/28
اجاره 3 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله اول- نوبت اول)94/09/1
اجاره 7 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله سوم- نوبت اول)94/7/11
اجاره جایگاه سوخت CNG (مرحله دوم - نوبت دوم)94/06/11
اجاره 7 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله دوم- نوبت دوم)94/06/11
مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کشتارگاه صنعتی(مرحله اول - نوبت دوم)94/04/30
مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کشتارگاه صنعتی(مرحله اول - نوبت اول)94/04/21
اجاره 15 قطعه زمین جهت احداث کافی شاپ در پارکهای شهر (مرحله اول - نوبت اول)94/04/02
فروش کلیه وسایل بازی مستهلک شهر بازی(مرحله اول- نوبت دوم)94/04/01
فروش کلیه وسایل بازی مستهلک شهر بازی94/03/25
اجاره تعداد 2 جایگاه سوخت CNG94/03/24
واگذاری واحدهای تجاری94/02/02
واگذاری قطعه زمین جنب پل جهان آرا94/01/25
اجاره یک قطعه زمین به مساحت 960 متر مربع93/12/16
فروش ضایعات انبارهای شهرداری(مرحله 3 نوبت 2)93/08/07
دعوتنامه فروش ضایعات انبارهای شهرداری93/04/25
مدیریت محله های و معابر و پارکینگها (مرحله دوم - نوبت دوم)93/06/08
مدیریت محله های و معابر و پارکینگها (مرحله دوم - نوبت اول)93/06/01
واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدت 10 سال (مرحله دوم-نوبت دوم)93/05/21
فروش ضایعات انبارهای شهرداری(مرحله 2 نوبت 2)93/04/2593/5/5
اجاره واحدهای تجاری (مرحله دوم- نوبت دوم)93/04/29
فروش ضایعات (مرحله دوم- نوبت اول)93/04/18
اجاره واحدهای تجاری (مرحله دوم- نوبت اول)93/04/21
اصلاحیه واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدت 10 سال93/04/18
واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدت 10 سال (مرحله اول- نوبت دوم)93/04/14
واگذاری کشتارگاه صنعتی به مدت 10 سال93/04/07
مدیریت محله های و معابر و پارکینگها (مرحله اول- نوبت دوم)93/04/09
اجاره واحدهای تجاری (مرحله اول - نوبت دوم)93/04/04
فروش ضایعات (مرحله اول- نوبت دوم)93/04/04
مدیریت محله های و معابر و پارکینگها93/04/02
فروش ضایعات (مرحله اول- نوبت اول)93/03/28
اجاره واحدهای تجاری (مرحله اول - نوبت اول)93/03/24
اجاره اسكه جنب پل شهيد جهان آرا (مرحله دوم-نوبت دوم)93/02/12
مزايده اجاره اسكه جنب پل شهيد جهان آرا93/03/05
اجاره یک قطعه زمین به ابعاد 25*30 متر مربع(نوبت دوم)93/02/06
اجاره یک قطعه زمین به ابعاد 10*10 متر مربع(مرحله اول - نوبت دوم)93/02/06
رهن و اجاره دو جایگاه سوخت CNG (مرحله چهارم - نوبت دوم)93/02/3
رهن و اجاره دو جایگاه سوخت CNG (مرحله چهارم - نوبت اول)93/01/23
اجاره اسکله جنب پل شهید جهان آرا -مرحله اول نوبت دوم92/12/11
رهن و اجاره 2 جایگاه سوخت CNG (مرحله سوم - نوبت دوم)92/12/10
اجاره اسکله جنب پل شهید جهان آرا92/12/04
رهن و اجاره 2 جایگاه سوخت CNG (مرحله سوم - نوبت اول)92/12/03
رهن و اجاره 2 جایگاه سوخت CNG - نوبت دوم92/11/16
رهن و اجاره 2 جایگاه سوخت CNG92/11/09
رهن و اجاره تالار پذيرايي (مرحله اول-نوبت دوم)92/10/26
واگذاري تالار پذيرايي به صورت رهن و اجاره92/10/16
رهن و اجراه دو جایگاه سوخت CNG (مرحله اول - نوبت دوم)92/09/18
رهن و اجراه دو جایگاه سوخت CNG92/09/11
اجاره یک قطعه زمین در پارک امیرکبیر92/08/20
واگذاری شهربازی از طریق اجاره92/07/29
اجاره یک قطعه زمین در پارک فرمانداری - مرحله سوم92/06/03
اجاره آلاچیق بایندور جهت اغذیه فروشی - مرحله دوم92/06/02
اجاره یک قطعه زمین در پارک فرمانداری92/05/13
اجاره آلاچیق بایندور جهت اغذیه فروشی92/05/13
اجراه یک قطعه زمین در پارک92/04/04
ماشین آلات اسقاطی و زمین نوبت دوم92/02/22
ماشین آلات اسقاطی . مرحله ششم زمین92/02/16
اجاره حوضچه92/02/07
اجاره یک قطعه زمین91/12/07
اجاره محل نصب آگهی های تبلیغاتی (مرحله دوم- نوبت اول)91/12/07
واگذاری تعدادی ماشین آلات سبک و سنگین فرسوده و اسقاطی (مرحله سوم-نوبت دوم)91/12/591/12/15
واگذاری خودروهای سبک و سنگین مستعما و فرسوده91/10/2991/12/15
اجاره محل نصب آگهی های تبلیغاتی
مزایده مرحله پنجم زمین و مرحله چهارم شهربازی91/11/1191/11/21
آگهی مزایده مرحله پنجم زمین و مرحله چهارم شهربازی(نوبت اول)91/11/0491/11/21
واگذاری تعدادی ماشین آلات سبک و سنگین فرسوده و اسقاطی (مرحله دوم-نوبت دوم)91/10/2491/11/8
واگذاری 19 قطعه زمین (مرحله چهارم-نوبت دوم)91-10-2091-10-30