نام شهردار : سید رضا حسینی
سوابق اجرائی

  • شهردار شهر خرمشهر

پیام شهردار