وجه تسمیه شهر

نام های قدیمی شهر خرمشهر بیان و محمره نام داشته است که دلائل نام گذاری این شهر به این دو اسم وتغییر نام آن به خرمشهر به این شرح است:

نام بیان که نام بسیار قدیمی این شهر می باشد ازرودخانه ای به همین نام که به آن نهر بیان می گفتند گرفته شده وبعد ها نام این شهررا به محمره تغییر دادند.

محمره به معنی سرخ و علت نـام گذاری این شهر به محمره، وجود آب رودخانه کـارون است که به همراه خود رسوبات رُسی آورده لذا به نظر می رسد که آب آن سرخ است. نام محمره را تغییر یـافته مـاء حمره یعنی آب سـرخ نیز می دانند.از سـال 1316 نام این شهر از محمره به خرمشهر تغییر یافت.

تاریخچه و پیشینه شهر

خرمشهر از دو جزء خرم + شهر تشکیل می گردد که حاکی از آبادی شهر و سر سبزی آن است. علت نام گذاری این شهر به خرمشهر ( ضمن زیبایی آن ) به خاطر نخلستان های اطراف آن است که چهره شهر را سبز نگه داشته و باعث گردید که در آن سال  نام شهر از محمره به خرمشهر تغییر یابد.