صفحه اصلی > گزارش عملكرد > شورای نامگذاری معابر و اماکن 

شورای نامگذاری معابر و اماکن


پیش گفتار

 

بحث نامگذاری معابر شهری در واقع حکم شناسنامه شهرها را دارند ودر مدیریت شهری اهمیت بسیار زیادی دارند از این رو نامگذاری خیابانها ومعابر واماکن در تمام دنیا از اهمیت ویژهای برخورد دارند

در ایران نیز بسان اکثر کشورهای دنیا این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار بوده وهمواره در راس کارهای فرهنگی مورد توجه واقع شده است

از همان اوایل پیروزی انقلاب مصوبه های مختلفی درباره این مهم تصویب شده است  به عنوان مثال در فصل اول مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره اهمیت نامگذاری معابر شهرها چنین آمده است . نامگذاری باید حتی المقدور از نام شخصیتهای بزرگ فرهنگی وادبی وعلمی در تاریخ تمدن اسلامی همچنین از نام شهرها واماکن مشهور در این نمدن استفاده گر چه اسامی ونامها موضوعی شکلی وظاهری هستند اما باید توجه داشت که اولا نامها واسامی معمولا ناشی از فرهنگ واداب ورسوم ومسائل اعتقادی هر جامعه است از نوع اسامی ومعنی آنها می توان پی به فرهنگ واعتقاد جوامع برد در واقع نامها می توانند به نوعی تبلیغ وترویج فرهنگ خاصی هم باشند

تبلیغی مستمر ودائمی که هر بار فرد نام واسمی را بشنود آن مفاهیم وارزشها به ذهنش خطور کرده وآن را تقویت کرده وان را تقویت واستحکام بخشد بعنوان مثال نمونه اسامی رویدادهای تاریخی همچون 22بهمن 9دی 3 خرداد .... ونیز اسامی شهدا ومشاهیر علمی وادبی سیاسی وفرهنگی از این جمله اند

شخصیتهای تاریخی وشهدا میراث ماندگاری یک ملت محسوب میشود وباید نامگذاری معابر شهری به این میراث ماندگار توجه ویژهای نماید

شهر فرهنگی وکهن خرمشهر که از دیر باز دستخوش جنگهای بسیاری از زمان عثمانیان تا جنگ تحمیلی بوده از بعضی بی توجهی ها مستثنی نبوده

تنها دلیل برای کم کاریهای موجود در این مسئله نیز عدم شناخت مسئولین وگذشته از تاریخ کهن منطقه ونیز حساسیتهای موجودمیباشد بعنوان مثال تغییر نام خیابانهایی چون هریسچی فخر رازی کهنمویی مکری نژاد میلانیان که از سرداران ودریا دلان جان باخته ناوچه پیکان در مصاف با ناوچه انگلیسی در سال 1320بوده اند بدون مطالعه انجام گردیده که اینک این شورا را بر آن داشت که مجددا نامهای مذکور را از ارج نهاده وخیابانهای شهر را که مردم به نام آنها انس گرفته بودند با همان نامها مزین نماید

لذا برخود دانستیم که شمه ای از عملکرد شورای نامگذاری معابر واماکن خرمشهر از سال 90تاکنون را به نظر شهروندان برسانیم ودست یاری وتعاون را در رشد وشکوفایی تاریخ وتمدن فرهنگ اقتصاد شهر خرمشهر را که امام راحل از ان بنام شهر لاله های خونین یاد کرده به سوی شهروندان ومحققان دراز می نمائیم.

اهم فعاليت دوساله شوراي نامگذاری معابر واماکن شهر خرمشهر بدین شرح میباشد:

 

جلسات تشکیل شده

 

تعداد معابر نامگذاری شده

 

بازدید میدانی

 

تطبیق کروکی با محل

 

تطبیق کروکی با صورتجلسه

 

تعداد تابلو نصب شده

نظارت وحضور در نصب تابلو

 

30مورد

 

537مورد

 

40مورد

 

37مورد

 

35مورد

 

221مورد

 

250