صفحه اصلی > گزارش عملكرد > کمیته زیبا سازی 

کمیته زیبا سازی


اهم تصميمات اتخاذ شده در جلسه كميته زیباسازی بدین شرح میباشد:

 

1-    شناسایی تابلوهای فرسوده مغازه داران وصاحبان حرف وکسب وپیشه جهت اخطار وکسب تکلیف از شورای اسلامی شهر خرمشهر

2-    الزام بهسازی کیوسکهای سطح شهر توسط اجرائیات وسازمان فضای سبز

3-    بهسازی روشنایی پارکها توسط روشنایی وبصورت نمادین فعلآ دو پارک ( نیروی دریایی وپارک شهر ) جهت نورپردازی واعلام طرح وهزینه اقدام نمایند

4-    پیشنهاد کار گروه جهت بررسی نیازمندیهاوطراحیهای کل سطح شهر وپارکها از نظر زیبا سازی اقدام نمایند.

5-    انجام مسابقه نقاشی سطح شهر با عنوان فرهنگ شهر نشینی وآموزش حقوق شهر وندی ورعایت پاکیزگی وبهداشت عمومی

6-    جهت زیبا سازی فعالیتهای خدماتی پیشنهاد خرید لباس همسان وهمرنگ جهت کارکنان خدمات شهری وهمچنین نصب سطل زباله در مسیر بلوار ساحلی از اهم تصمیمات این جلسله بوده است.

                        روابط عمومی وامور فرهنگی شهرداری خرمشهر