مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی ساحل رودخانه کارون اروند خرمشهر (مرحله دوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :نور خوزستان
  تاريخ انتشار :97/4/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات