مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :احداث یک باب زمین چمن مصنوعی شماره یک در سطح شهر (مرحله دوم -نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :نور خوزستان
  تاريخ انتشار :97/3/3
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات