مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه کارون از پل شهید جهان آرا تا اداره بندر خرمشهر (مرحله اول- نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :قلم امروز
  تاريخ انتشار :96/7/24
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات