مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :جمع آوری و تنظیفات منطقه دو مرحله اول (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :عصراقتصاد
  تاريخ انتشار :96/6/6
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات