مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :نصب سامانه بلیط الکترونیکی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :93/09/16
  آخرين مهلت :93/09/25
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات