مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی معابر کوتشیخ مرحله 1 نوبت 1
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :11/8/93
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :4
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات