مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اجرای جوی و جدول خیابان معین 25
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :نسیم خوزستان
  تاريخ انتشار :93/07/09
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات