مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی پارک فدک
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :93/03/13
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات