مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی معابر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :ایران زمین
  تاريخ انتشار :91/11/30
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :6
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات