مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش کشتارگاه صنعتی (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :کارون
  تاريخ انتشار :95/10/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات